۱۳۹۶-۰۶-۲۲

گفتگوی مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ارومیه با خبرگزاری ایسنا

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت ازبیماران کبدی شهرستان ارومیه گفت: بالغ بر ۹۰۰ نفرتحت پوشش این انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ارومیه قراردارند
کمک به ما