روش‌های اجرای هدف

  • کمکهای نقدی و غیرنقدی به بیماران تحت پوشش انجمن

  • اجرای اردوهای تفریحی و دیدار با خانواده‌های بیماران جهت آشنایی بیماران با انجمن

  • معرفی بیماران به سازمان‌های بیمه‌گر و حمایتی

کلیات

  • حمایت از بیماران نیازمند تحت پوشش

  • ارتباط گسترده با پزشکان متخصص گوارش و کبد و ارگانهای بیمه‌گر و حمایتی