انواع بیماری‌های کبد

2- بیماری‌های مزمن

انواع هپاتیت‌های مزمن تا نارسائی‌های پیشرفته کبدی ( سیروز )

۱- بیماری‌های حاد

زودگذر

شایع‌ترین بیماری‌های کبدی

  • هپاتیت ویروسی E,D,C,B,A
  • سرطان کبد
  • هموکروماتوز ( تجمع آهن در بدن )
  • بیماری کبد چرب
  • سیروز
  • انسداد مجرای صفراوی
  • بیماری کیستیک کبد
  • سنگ کیسه صفرا
  • هپاتیت نوزادان